Hlavní menu

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Ostřetín 70, Holice 534 01

E-mail: zsostretin@pce.cz
Telefon: 466 686 172

Další kontakty

Školský portál

EU

 ZÁPIS DO MŠ OSTŘETÍN - 2. KOLO

Přihlášky pro zápis do mateřské školy budou vydávány ve dnech 26. 08. 2019 v době od 7.00 h do 16.30 h v budově MŠ.

Vyplněné a potvrzené přihlášky, včetně potvrzení od lékaře o povinném očkování, budou přijímány od 02. 09. do 03. 09. 2019 v době od 7.00 h do 16.30 h v budově MŠ.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte bude předáno zákonným zástupcům 04. 09.  v době od 7.00 - 16.30 h v budově MŠ.

Děti budou přijímány dle kapacity mateřské školy a kritérií pro školní rok 2019/2020

 

 

ADAPTAČNÍ TÝDEN

Od pondělí 26.8.2019 do pátku 30.8.2019 můžete po domluvě s učitelkou přijít s Vaším dítětem na adaptaci do MŠ. (jen ve sjednaný čas, max. 1-2 hodiny, NE CELÝ DEN)

 

Provozní doba MŠ: 6:30 - 16:30

V MŠ Ostřetín najdete:
- rodinnou atmosféru s individuálním přístupem k potřebám dětí i rodičů
- pěkné moderní vybavení - ložnice s úložnými matracemi do skříní - možnost dalšího
využití prostoru pro hry dětí, pro uvolnění a relaxaci dětí, poslechové a taneční činnosti
- interaktivní tabuli
- počítačový koutek, kde si děti pomocí her rozvíjejí své znalosti (matematika, geom. tvary,
barvy..)
- hrací koutky s různým zaměřením - kuchyňský kout, kadeřnictví, obchod, výtvarný a
pracovní koutek
Od školního roku 2015-2016 se zaměřujeme v MŠ na logopedickou prevenci ve
spolupráci s logopedem a rodiči.


Logopedická prevence v MŠ
Na podzim roku 2014 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – rozvojový
program – Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Na
základě žádosti a vypracovaného projektu s názvem „Povídání s vodníkem
Ostřepáčkem“ získala MŠ Ostřetín finanční dotaci na podporu logopedické prevence.

Cílem tohoto projektu je zvyšování kvalifikace a kompetencí pedagogů v oblasti
logopedické prevence. Dále věnovat zvýšenou pozornost a péči dětem s narušenou
komunikační schopností a tím předcházet případnému nesprávnému vývoji řeči a odkladu
školní docházky z důvodu špatné řečové úrovně dětí a v poslední řadě zlepšení materiálních
podmínek – doplnění pomůcek, metodického materiálu a odborné i dětské literatury.

Logopedická prevence je zaměřena především na děti s narušenou komunikační schopností.
Při činnostech se s dětmi zaměřujeme na oblasti úzce související s rozvojem řeči –
komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a
sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti.
Součástí výchovně vzdělávací práce pedagogů jsou každodenní činnosti, do kterých se
zapojují všechny děti v MŠ – dechová cvičení, gymnastika mluvidel (pohyblivost jazyka a
rtů), hry na procvičení sluchové paměti, motorika a grafomotorická cvičení.


Během školního roku nabízíme dětem tyto akce:
- cvičení v tělocvičně - 1x týdně na OÚ
- vycházky do přírody – pozorování ekosystémů
- divadelní představení dle nabídky pro MŠ
- divadelní představení společně se ZŠ
- recitační a pěveckou soutěž se ZŠ
- 2x ročně beseda s pracovníky z Ekocentra Paleta v Pardubicích
- 1x za 14 dní od podzimu do jara návštěva solné jeskyně Tomi v Holicích
- besídky k Mikuláši, k Vánocům, ke Dni matek
- mateřinkový karneval
- den otevřených dveří – leden
- den zábavy a sportu k MDD
- školní výlety a exkurze
- veřejné vystoupení na školní akademii
- rozloučení s budoucími prvňáčky a jejich rodiči


Ve školním roce nabízíme kromě běžných činností:
- hrátky s anglickým jazykem pro nejstarší předškoláky
- logopedickou prevenci

- celoroční projekt plný pohybu a her s Českou obcí sokolskou - "Svět nekončí za vrátky - cvičíme se zvířátky"


Výhodou naší MŠ je:
- nízké školné a stravné
- individuální přístup ke všem dětem
- návaznost předškolního vzdělání na školní vzdělání - společné akce, soutěže, návštěvy
školy

Ve školním roce 2018/2019 je návštěvní den pro děti od 2 let, které MŠ ještě
nenavštěvují od října do května, 1x týdně v úterý od 15:00 do 16:00.
Rodiče se řídí Návštěvním řádem MŠ.

Návštěvní řád MŠ.